range در پایتون

اشتراک‌گذاری
range(end)
range(start, end)
range(start, end, step)

یک شی range در پایتون بسیار شبیه یک لیست از اعداد مرتب است اما توجه کنید که با یک نمونه از کلاس range سروکار دارید و نه یک لیست یا توپل.

برای اینکه بهتر بفهمید range چه چیزی را بر می‌گرداند می‌توانید به صورت آزمایشی آن را تبدیل به لیست کنید. چند مثال:

>>> r0 = range(10)
>>> list(r0)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> r1 = range(5, 10)
>>> list(r1)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> r2 = range(0, 100, 10)
>>> list(r2)
[0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90]

اشتراک‌گذاری