تعیین نوع متغیرها در پایتون 3

اشتراک‌گذاری

زبان‌ها معمولاً یا تعیین نوع پویا دارند؛ مانند کامن لیسپ، پایتون، جاوا اسکریپت یا دارای تعیین نوع ایستا هستند؛ مانند سی و سی‌پلاس‌پلاس، راست و دوباره کامن لیسپ (معمولاً پیاده‌سازی‌های مدرن کامن لیسپ، مانند SBCL، اجازه می‌دهند بنا به خواست برنامه‌نویس، قسمتی از کد، دارای تعیین نوع ایستا و قسمتی دارای تعیین نوع پویا باشد).

در پایتون، تعیین نوع متغیر‌ها، مقدار یا مقادیر بازگشتی توابع و متد‌ها و آرگومان‌های توابع اجباری نیست. اما می‌توانیم با تعیین نوع و استفاده از یک نرم‌افزار Linter به کاهش خطا‌های خود پیش از اجرا کمک کنیم.

def f(x: int) - > int:
  return x * 2 + 1

با این که تعیین نوع آرگومان یا ورودی تابع f که x باشد و مقدار بازگشت آن یعنی x*2 + 1 در اجرا تأثیری ندارد، اما زمانی که بخواهم مقدار بازگشت تابع f را با یک رشته نویسه (کاراکتر) جمع کنم به من اخطار داده می‌شود:

بدیهی است که اجرای این برنامه به وسیلهٔ پایتون نیز باعث خطا می‌شود. در مقابل زمانی که نوع ورودی و خروجی تابع را مشخص نمی‌کنم اخطاری داده نمی‌شود:

در ادامه با تعیین نوع ورودی‌ها و خروجی توابع و متد‌ها و ویژگی‌های یک کلاس آشنا می‌شویم.

تعیین نوع متغیر‌ها

تغییر نوع یک متغیر زمان ایجاد، قالب زیر را دارد:

<variable_name>: <type> = <value>

برای مثال:

i: int = 10
s: str = “Hello”

اما در مورد مخازن پایتون زمانی که بخواهیم عناصر مخزن همه از یک نوع باشند دیگر تغییر نوع به این صورت کافی نیست. البته می‌توانیم متغیر my_list را به صورت لیست تعیین کنیم اما این تعیین به آنالیز‌گر و یا یک خوانندهٔ دیگر کد نمی‌گوید در لیست چه چیز‌هایی ذخیره می‌شوند.

برای تعیین نوع عناصر یک لیست یا فهرست باید از ماژول typing پایتون کمک بگیریم و به عنوان مثال مشخص کنیم که تمام عناصر یک لیست عدد صحیح هستند:

from typing import List

my_list: List[int] = [1,2,3]

حال زمانی که بخواهیم به لیست my_list یک رشته کاراکتر اضافه کنیم، نرم‌افزار لینتر خطا می‌دهد:

به همین صورت نیز می‌توانیم برای یک توپل مشخص کنیم چه نوع عناصری در آن وجود دارند و البته چه تعداد:

from typing import Tuple

t: Tuple[int, int, int] = (1, 2, 3)
d: Tuple[int, …] = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

و نهایتاً برای یک دیکشنری می‌توانیم نوع کلید و همچنین مقدار را مشخص کنیم:

from typing import Dict

d: Dict[int, int] = {1: 10, 2: 13}

در تکه کد بالا d یک دیکشنری با کلید‌هایی از نوع عدد صحیح و همین‌طور مقادیری از همین نوع می‌باشد.

توجه کنید از پایتون ۳٫۹ به بعد استفاده از ماژول typing برای تعیین نوع دیکشنری‌ها، لیست‌ها و توپل‌ها منسوخ شده و می‌توانید از خود نوع داده‌ها استفاده کنید:

d: dict[int, int] = {1: 10}
my_list: list[int] = [1, 2, 3]
mt: tuple[int, int] = (1, 2)

نوع Callable نیز در پایتون برای هر «قابل صدازدنی» مانند توابع یا کلاس‌هایی که __call__ را پیاده‌سازی می‌کنند وجود دارد. در مثال زیر ورودی تابع exec می‌تواند هر تابعی باشد که دارای تک‌ورودی int و خروجی float است:

from typing import Callable

def exec(cb: Callable[[int], float]) → None:
  …

تعیین نوع ورودی و خروجی توابع و متد‌ها

تابع func در مثال زیر دو ورودی x و y هر دو از نوع عدد صحیح دریافت می‌کند و خروجی آن یک عدد صحیح است:

def func(x: int, y: int) → int:
  return 2**y + 2**y – 1

برای متد‌ها نیز به همین شکل عمل می‌کنیم.

کلاس‌های داده

در پایتون با استفاده از دیکوریتور(decorator) dataclass می‌توانید کلاس‌های داده ایجاد کنید و نوع ویژگی‌ها را مشخص کنید:

from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Human:
  age: int
  name: str
  children: list[str]

توجه کنید که این دیکوریتور خود نوع داده‌ها را زمان ایجاد نمونه از کلاس بررسی نمی‌کند.

اشتراک‌گذاری